Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

boskapersi
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
boskapersi
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viazabka zabka
boskapersi
9180 ed3a 500
Reposted fromoll oll viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
boskapersi
7695 954f

June 26 2017

boskapersi
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viakiteandra kiteandra
boskapersi
2869 32cb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra
boskapersi
0242 1b9f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

June 25 2017

boskapersi
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viazabka zabka
boskapersi
boskapersi
3910 76af
boskapersi
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
boskapersi
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie
boskapersi
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
boskapersi
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viazabka zabka

June 22 2017

boskapersi
3910 76af
boskapersi
boskapersi
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie
boskapersi
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl