Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

boskapersi
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viazabka zabka
boskapersi
boskapersi
3910 76af
boskapersi
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viana-zakrecie na-zakrecie
boskapersi
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie
boskapersi
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
boskapersi
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viazabka zabka

June 22 2017

boskapersi
3910 76af
boskapersi
boskapersi
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie
boskapersi
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka

June 13 2017

boskapersi

May 19 2017

boskapersi
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viazabka zabka
boskapersi
boskapersi
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viazabka zabka

May 10 2017

boskapersi
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viazabka zabka

March 18 2017

boskapersi
8550 eaee 500
boskapersi
9797 9a75
boskapersi
8884 7eda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl